ระดับปริญญาตรี

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา (วท.บ.)

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ (ศศ.บ.)

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม (ศศ.บ.)

หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต (รบ.)

ระดับปริญญาโท

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเอชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา (ศศ.ม.)

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม (ศศ.ม.)

หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต (รม.)

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอาเซียนศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ)

ระดับปริญญาเอก

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา (ปรด.)

หลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาพัฒนาสังคม (ปรด.)

หลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ (ปรด.)

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาอาเซียนศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ)