อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

dhiwakornk

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทิวากร แก้วมณี

โทรศัพท์ : 0 5596 1990

อีเมล : dhiwabkk@yahoo.com

วุฒิการศึกษา

 • Dr.Phil. (Political Economy and Political Science) University of Freiburg, Germany

 • ร.ม. (การเมืองการปกครอง) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 • ร.บ. เกียรตินิยมอันดับหนึ่งเหรียญทอง(การปกครอง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยพ.ศ. 2540

ผลงานวิชาการตามคุณสมบัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

darink

ดร.ดาริน คงสัจวิวัฒน์

โทรศัพท์ : 0 5596 1979

อีเมล : darinkt@gmail.com

วุฒิการศึกษา

 • Ph.D.(Regional and Rural Development Planning), AIT

 • รป.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 • ร.บ.เกียรตินิยมอันดับสอง (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผลงานวิชาการตามคุณสมบัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

(อยู่ระหว่างดำเนินการ)

polladad

ดร.พลดา เดชพลมาตย์

โทรศัพท์ : 0 5596 1983

อีเมล : polladad@nu.ac.th

วุฒิการศึกษา

 • รป.ด.(รัฐประศาสนศาสตร์) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

 • รป.ม.(รัฐประศาสนศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 • สค.ม.(สวัสดิการแรงงาน) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 • ศศ.บ. เกียรตินิยมอันดับสอง(ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ผลงานวิชาการตามคุณสมบัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

(อยู่ระหว่างดำเนินการ)

wuttikornc

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วุฒิกรณ์ ชูวัฒนานุรักษ์

โทรศัพท์ : 0 5596 1986

อีเมล : wuttikornc@yahoo.com

วุฒิการศึกษา

 • ร.ด. (รัฐศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 • ร.บ. เกียรตินิยมอันดับหนึ่งเหรียญทอง(การปกครอง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 • Certificate (Chinese language, judicial system and policing), Beijing Foreign Studies University, PR China

ผลงานวิชาการตามคุณสมบัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

(อยู่ระหว่างดำเนินการ)

oratais-225x300

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรไท โสภารัตน์

โทรศัพท์ : 0 5596 1987

อีเมล : soparat@hotmail.com,

อีเมล : oratais@nu.ac.th

วุฒิการศึกษา

 • ร.ด. (รัฐศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 • ร.ม. (ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 • ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผลงานวิชาการตามคุณสมบัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

aca_p06

ดร.จุฑามณี สามัคคีนิชย์

โทรศัพท์ : 0 5596 1996

อีเมล : joopjc@yahoo.com

วุฒิการศึกษา

 • Ph.D. (Politics and International Relations) University of New South Wales, Australia

 • ร.ม. (การระหว่างประเทศและการทูต) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 • Graduate Certificate (International Studies), U. of Adelaide, Australia

 • ศศ.บ. (รัฐศาสตร์) สาขาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผลงานวิชาการตามคุณสมบัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

(อยู่ระหว่างดำเนินการ)

puangchon

ดร. ปวงชน อุนจะนำ

อีเมล : puangchon@gmail.com

วุฒิการศึกษา

 • PhD in Political Science, 2017, The Graduate Center, CUNY

 • MA in Politics, 2012, The New School

 • MA in Political Science, 2009, University of Hawaii at Manoa

 • รัฐศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง), 2005, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผลงานวิชาการตามคุณสมบัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

piratornp

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีรธร บุณยรัตพันธุ์

โทรศัพท์ : 0 5596 1984

อีเมล : piratorn@gmail.com

วุฒิการศึกษา

 • ร.ด. (รัฐศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 • พบ.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์) NIDA

 • วท.บ. เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง (วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์) มรภ.จันทร์เกษม

ผลงานวิชาการตามคุณสมบัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

(อยู่ระหว่างดำเนินการ)

K04024-256x300

ดร.ศิวาภรณ์ ไชยเจริญ

โทรศัพท์ : 0 5596 1978

อีเมล : siwapornc@nu.ac.th

วุฒิการศึกษา

 • Doctor of Philosophy in Public Administration, University of North Texas, Denton, Texas

 • Field of specialization: Financial Management

 • ร.บ. (การปกครอง), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผลงานวิชาการตามคุณสมบัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์

  ตำแหน่งทางวิชาการ/ วุฒิการศึกษา ชื่อ - นามสกุล อาจารย์ผู้รับผิดชอบ หลักสูตร อาจารย์ประจำหลักสูตร อาจารย์ผู้สอน
1 รศ.ดร วัลลภัช สุขสวัสดิ์ /
2 ผศ.ดร. พีรธร บุณยรัตพันธุ์ / / /
3 ผศ.ดร. ทิวากร แก้วมณี / / /
4 ผศ.ดร. นิธิ เนื่องจำนงค์ /
5 ผศ.ดร. วัชรพล พุทธรักษา /
6 ผศ.ดร. วิเชียร อินทะสี /
7 ผศ.ดร. วีระ หวังสัจจะโชค /
8 ผศ.ดร วุฒิกรณ์ ชูวัฒนานุรักษ์ / / /
9 ผศ.ดร. อรไท โสภารัตน์ / / /
10 ผศ. ชาญณวุฒ ไชยรักษา /
11 ผศ. วัชรพล ศุภจักรวัฒนา /
12 ดร. จุฑามณี สามัคคีนิชย์ / / /
13 ดร. ดาริน คงสัจวิวัฒน์ / / /
14 ดร. ปวงชน อุนจะนำ / / /
15 ดร. พลดา เดชพลมาตย์ / / /
16 ดร. ศิวาภรณ์ ไชยเจริญ / / /
17 อาจารย์ สน นิลศรี /
pdf-flat
PDF

หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต (มคอ. 2)

View 
pdf-flat
PDF

แผนการเรียนรู้ และผลการเรียนรู้ (มอค.3-4)

View 

ประเมินความพึงพอใจต่อการบริหารจัดการหลักสูตร

 • ปีการศึกษา 2563
 • ปีการศึกษา 2562
 • ปีการศึกษา 2561
 • ปีการศึกษา 2560
 • ปีการศึกษา 2559

รายงานการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานการเรียนรู้ของรายวิชาในหลักสูตร

 • ปีการศึกษา 2563