อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

lecturerPsycho2020-aj-niran

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิรันดร์ เงินแย้ม

โทรศัพท์ : 0 5596 1968

อีเมล : npsychopedia@hotmail.co.th

วุฒิการศึกษา

 • ปร.ด. ประสาทวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2558
 • วท.ม. จิตวิทยาคลินิก มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2548
 • คบ. จิตวิทยาการปรึกษาและแนะแนว จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2540

ผลงานวิชาการตามคุณสมบัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

(อยู่ระหว่างดำเนินการ)

lecturerPsycho2020-aj-jew

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กันตพัฒน์ อนุศักดิ์เสถียร

โทรศัพท์ : 0 5596 1970

อีเมล : kantabhata@nu.ac.th

วุฒิการศึกษา

 • Docteur Sciences Humaines, Secteur de Recherche Psychologie, Psychologie clinique, Psychologie sociale, mention très honorable, l’Université de Poitiers, France. 2011

 • Master en Science Humaines et Sociales à finalité Recherche, Mention Psychologie, Spécialité Psychopathologie et Santé de l’Adolescent et du Jeune Adulte, Mention Bien, Université de Poitiers, France. 1996

 • Maîtrise en Sciences Humaines et Sociales, Mention Psychologie, Mention Assez Bien, Université de Poitiers, France.1996

 • วท.ม. (จิตวิทยาคลินิก) มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2544

 • วท.บ. (จิตวิทยา) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  พ.ศ. 2540

ผลงานวิชาการตามคุณสมบัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

(อยู่ระหว่างดำเนินการ)

lecturerPsycho2020-aj-nattaporno

ดร.นัฐพร โอภาสานนท์

โทรศัพท์ : 0 5596 1971

อีเมล : nattaporno@nu.ac.th

วุฒิการศึกษา

 • Ph.D. Mental Health, University of Aberdeen, 2017

 • วท.ม. จิตวิทยาคลินิก มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2552

 • ศศ.บ. จิตวิทยา มหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ. 2548

ผลงานวิชาการตามคุณสมบัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

(อยู่ระหว่างดำเนินการ)

lecturerPsycho2020-aj-petch

อาจารย์ เพชรี บุญศิริยะ

โทรศัพท์ : 0 5596 1965

อีเมล : phetchareeboonsiri@gmail.com

วุฒิการศึกษา

 • วท.ม.จิตวิทยาอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ.2538

 • ศศ.บ.จิตวิทยา มหาวิทยาลัยพายัพ พ.ศ.2532

ผลงานวิชาการตามคุณสมบัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

(อยู่ระหว่างดำเนินการ)

lecturerPsycho2020-aj-walalux

อาจารย์ วราลักษณ์ ปวนสุรินทร์

โทรศัพท์ : 0 5596 1966

อีเมล : wpuansurin@yahoo.com

วุฒิการศึกษา

 • วท.ม. จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2541

 • พบ.บ. พยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ.2534

ผลงานวิชาการตามคุณสมบัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

(อยู่ระหว่างดำเนินการ)

อาจารย์ประจำภาควิชาจิตวิทยา

  ตำแหน่งทางวิชาการ/ วุฒิการศึกษา ชื่อ - นามสกุล อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจำหลักสูตร อาจารย์ผู้สอน
1 ผศ.ดร กันตพัฒน์ อนุศักดิ์เสถียร / / /
2 ผศ.ดร. นิรันดร์ เงินแย้ม / / /
3 ดร. นัฐพร โอภาสานนท์ / / /
4 ดร. พุธิธาดา เดชพิทักษ์ / /
5 ดร. สุรเดช ประยูรศักดิ์ / /
6 ดร. แสงดาว วัฒนาสกุลเกียรติ / /
7 อาจารย์ เพชรี บุญศิริยะ / / /
8 อาจารย์ วราลักษณ์ ปวนสุรินทร์ / / /
9 อาจารย์ อนรรฆ จันทร์รังษี * / /
*ลาศึกษาต่อ
pdf-flat
PDF

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา (มคอ. 2)

View 
pdf-flat
PDF

แผนการเรียนรู้ และผลการเรียนรู้ (มอค.3-5 และ 4-6)

Faculty/College: Faculty of Social Sciences

Academic year: 2563

Semester: 1 or 2

View 

ประเมินความพึงพอใจต่อการบริหารจัดการหลักสูตรโดยนิสิต

รายงานการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานการเรียนรู้ของรายวิชาในหลักสูตร