อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

WasinP-2019

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วศิน ปัญญาวุธตระกูล

โทรศัพท์ : 0 5596 1940

อีเมล : ajtop_1@hotmail.com

วุฒิการศึกษา

 • ศศ.ด. (พัฒนาสังคม), มหาวิทยาลัยนเรศวร

 • อ.ม. (ประวัติศาสตร์), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 • ศศ.บ. (ประวัติศาสตร์เพื่อการท่องเที่ยว), มหาวิทยาลัยนเรศวร

ผลงานวิชาการตามคุณสมบัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

(อยู่ระหว่างดำเนินการ)

1568361237734

ดร.ณัฏฐพงษ์ สกุลเลี่ยว

โทรศัพท์ : 0 5596 1934

อีเมล : nut_leaw@hotmail.com

วุฒิการศึกษา

 • ปร.ด. (ประวัติศาสตร์), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 • ศศ.ม. (ประวัติศาสตร์), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 • ศศ.บ. (ประวัติศาสตร์), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผลงานวิชาการตามคุณสมบัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

(อยู่ระหว่างดำเนินการ)

ChanidaP-2019

อาจารย์ชนิดา พรหมพยัคฆ์

โทรศัพท์ : 0 5596 1936

อีเมล : chanida.puaksom@gmail.com

วุฒิการศึกษา

 • อ.ม. (ประวัติศาสตร์), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 • อ.บ. (เกียรตินิยมอันดับสอง) (ประวัติศาสตร์), จุฬาลงกรณ์-มหาวิทยาลัย

ผลงานวิชาการตามคุณสมบัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

(อยู่ระหว่างดำเนินการ)

DaruneeS-2019

อาจารย์ดารุณี สมศรี

โทรศัพท์ : 0 5596 1938

อีเมล : lamutsrida@yahoo.com

อีเมล : daruneeso@nu.ac.th

วุฒิการศึกษา

 • M.A. (History), Australian National University

 • อ.ม. (ประวัติศาสตร์), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 • อ.บ. (ประวัติศาสตร์), มหาวิทยาลัยศิลปากร

ผลงานวิชาการตามคุณสมบัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

(อยู่ระหว่างดำเนินการ)

supannee-2019

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุพรรณี เกลื่อนกลาด

โทรศัพท์ : 0 5596 1935

อีเมล : jeabfy@hotmail.com

วุฒิการศึกษา

 • ศศ.ม. (เศรษฐศาสตร์การเมือง), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 • ศศ.บ. (ประวัติศาสตร์), มหาวิทยาลัยนเรศวร

ผลงานวิชาการตามคุณสมบัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

(อยู่ระหว่างดำเนินการ)

อาจารย์ประจำภาควิชาประวัติศาสตร์

  ตำแหน่งทางวิชาการ/ วุฒิการศึกษา ชื่อ - นามสกุล อาจารย์ผู้รับผิดชอบ หลักสูตร อาจารย์ประจำ หลักสูตร อาจารย์ผู้สอน
1 ผศ.ดร. ทวีศักดิ์ เผือกสม / /
2 ผศ.ดร. วศิน ปัญญาวุธตระกูล / /
3 ผศ.ดร. มนตรี กรรพุมมาลย์ * /
4 ผศ.ดร. อุดมพร ธีระวิริยะกุล /
5 ผศ. สุพรรณี เกลื่อนกลาด / / /
6 ดร. ชัยพงษ์ สำเนียง /
7 ดร. ณัฏฐพงษ์ สกุลเลี่ยว / / /
8 อาจารย์ ชนิดา พรหมพยัคฆ์ / / /
9 อาจารย์ ดารุณี สมศรี / / /
10 อาจารย์ ปวีณา บุหร่า /
*จ้างต่อเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ
pdf-flat
PDF

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ (มคอ. 2)

View 
pdf-flat
PDF

แผนการเรียนรู้ และผลการเรียนรู้ (มอค.3-5 และ 4-6)

Faculty/College: Faculty of Social Sciences

Academic year: 2563

Semester: 1 or 2

View 

ประเมินความพึงพอใจต่อการบริหารจัดการหลักสูตรโดยนิสิต

รายงานการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานการเรียนรู้ของรายวิชาในหลักสูตร