อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

picProfile-AN-olhatsjqt1lqyfggquut7ifc14pa4mbgqx6lzvva4g

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อำนวย พิรุณสาร

โทรศัพท์ : 0 5596 1951

อีเมล : aumnoayp@nu.ac.th

วุฒิการศึกษา

 • M.A. Applied Anthropology, Mahidol University 

 • B.A. Hotel, Kasetsart University

ผลงานวิชาการตามคุณสมบัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

(อยู่ระหว่างดำเนินการ)

picProfile-Kammales-olhaugzjqqj7cagys5f40c9bh5ctor0hia58h2v1mo

ดร. กมเลศ โพธิกนิษฐ

โทรศัพท์ : 0 5596 1972

อีเมล : kammalesp@nu.ac.th

วุฒิการศึกษา

 • PhD., MA. Social Development, Naresuan University-

 • M.A. Conflict analysis and Management, Royal Roads University

 • M.A. Social Development, Naresuan University

 • B.A. Political Sciences, Ramkamhaeng University 

ผลงานวิชาการตามคุณสมบัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

(อยู่ระหว่างดำเนินการ)

picProfile-Kuntida-olhaukqwi2ocmqbi671mabb5uouajjfeusr6e6pgxs

ผู้ช่วยศาสตราจารย์กุลธิดา ศรีวิเชียร

โทรศัพท์ : 0 5596 1958

อีเมล : kuntidas@nu.ac.th

วุฒิการศึกษา

 • MSc. Psychoanalytic Developmental Psychology, University College London

 • M.S.W., B.S.W. Social Work, Thammasat University

ผลงานวิชาการตามคุณสมบัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

(อยู่ระหว่างดำเนินการ)

picProfile-Montira-olhauoi99ethx661k8o4kad088brebuc7bd4bajw8w

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กาญภัสรา กษมาจารุพัชร

โทรศัพท์ : 0 5596 1972

วุฒิการศึกษา

 • PhD. Education for Human Resources Administration, Maejo University

 • M.S Industrial and Organizational Psychology, B.Sc. Psychology, Chiangmai University

ผลงานวิชาการตามคุณสมบัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

(อยู่ระหว่างดำเนินการ)

picProfile-Saowaruk-olhav5fcofgnq5hgtfzet63ax60d8vpi9n3uy9ut4w

ดร. เสาวลักณ์ ลิ้มศิริวงศ์

โทรศัพท์ : 0 5596 1946

อีเมล : saowalukl@nu.ac.th

วุฒิการศึกษา

 • PhD., MA. Social Development, Naresuan University

 • B.Pol.Sc. Chiangmai University

ผลงานวิชาการตามคุณสมบัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

(อยู่ระหว่างดำเนินการ)

2020-06-03_14-51-35

ดร.นพรัตน์ รัตนประทุม

โทรศัพท์ : 0 5596 2225

อีเมล : nopparatr@nu.ac.th

วุฒิการศึกษา

 • PhD. Sociology, Khon Kaen University 

 • M.Ed. Measurement and Evaluation, Khon  Kaen University 

 • B.A. Community Development, XX University 

ผลงานวิชาการตามคุณสมบัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

(อยู่ระหว่างดำเนินการ)

2020-03-28_11-35-10

ดร.ศุภสิทธิ์ ต๊ะนา

โทรศัพท์ : 0 5596 1945

อีเมล : supasitt@nu.ac.th

วุฒิการศึกษา

 • PhD., MA. Social Development, Naresuan University 

 • B.A. Public Administration,  Sukhothai Thammathirat University 

 • B.A. Sociology & Anthropology, Mahachulalongkornrajavidyalaya University 

ผลงานวิชาการตามคุณสมบัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

(อยู่ระหว่างดำเนินการ)

อาจารย์ประจำภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

  ตำแหน่งทางวิชาการ/ วุฒิการศึกษา ชื่อ - นามสกุล อาจารย์ผู้รับผิดชอบ หลักสูตร อาจารย์ประจำ หลักสูตร อาจารย์ผู้สอน
1 รศ.ดร. ชไมพร กาญจนกิจสกุล / /
2 รศ.ดร. พัชรินทร์ สิรสุนทร / /
3 รศ.ดร. อัจฉริยา ชูวงศ์เลิศ / /
4 ผศ.ดร. กวินธร เสถียร / /
5 ผศ.ดร. กาญภัสรา​ กษมาจารุพัชร / /
6 รศ.ดร. พิษนุ อภิสมาจารโยธิน / /
7 ผศ.ดร. ฟ้ารุ่ง  มีอุดร / /
8 ผศ.ดร. ฐานิดา บุณวรรโณ / /
9 ผศ.ดร. รัดเกล้า เปรมประสิทธิ์ / /
10 ผศ. อำนวย พิรุณสาร / / /
11 ดร. กมเลศ โพธิกนิษฐ / / /
12 ดร. บุศรินทร์ เลิศชวลิตกุล /
13 ดร. ปริญญา สร้อยทอง / /
14 ดร. นพรัตน์ รัตนประทุม / /
15 ดร. เสาวลักณ์ ลิ้มศิริวงศ์ / / /
16 ดร. ศุภสิทธิ์ ต๊ะนา / / /
17 ผศ. กุลธิดา ศรีวิเชียร / / /
pdf-flat
PDF

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม (มคอ. 2)

View 
pdf-flat
PDF

แผนการเรียนรู้ และผลการเรียนรู้ (มอค.3-5 และ 4-6)

Faculty/College: Faculty of Social Sciences

Academic year: 2563

Semester: 1 or 2

View 

ประเมินความพึงพอใจต่อการบริหารจัดการหลักสูตรโดยนิสิต

รายงานการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานการเรียนรู้ของรายวิชาในหลักสูตร