หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเอชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา (ศศ.ม.)

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม (ศศ.ม.)

หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต (รม.)

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอาเซียนศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ)