อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

watcharabonb

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชรพล พุทธรักษา

โทรศัพท์ : 0 5596 1991

โทรศัพท์ : 0 5596 1904

อีเมล : watcharabonb@nu.ac.th

เว็บไซต์ : http://watcharabon.webs.com/

วุฒิการศึกษา

 • PhD (Politics), The University of York, UK

 • ร.ม. (การปกครอง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 • ศศ.บ. (รัฐศาสตร์) เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

ผลงานวิชาการตามคุณสมบัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

(อยู่ระหว่างดำเนินการ)

10276-250x300

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร อินทะสี

โทรศัพท์ : 0 5596 1988

อีเมล : wichiansi@gmail.com

วุฒิการศึกษา

 • Ph.D. (Korean Studies) Hanyang University

 • Certificate in Korean Language, Kyung Hee University

 • รป.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 • ร.บ. (ทฤษฎีและเทคนิคทางรัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

 • ศศ.บ. (ประวัติศาสตร์) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พิษณุโลก

ผลงานวิชาการตามคุณสมบัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

(อยู่ระหว่างดำเนินการ)

wanlapachs

รองศาสตราจารย์ ดร.วัลลภัช สุขสวัสดิ์

โทรศัพท์ : 0 5596 1980

โทรศัพท์ : 0 5596 1906

อีเมล : wanlapats@hotmail.com

วุฒิการศึกษา

 • Ph.D. (Politics) University of Adelaide, Australia

 • ร.ม. (การเมืองการปกครอง) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 • ร.บ. (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผลงานวิชาการตามคุณสมบัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

(อยู่ระหว่างดำเนินการ)

ภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์

  ตำแหน่งทางวิชาการ/ วุฒิการศึกษา ชื่อ - นามสกุล อาจารย์ผู้รับผิดชอบ หลักสูตร อาจารย์ประจำหลักสูตร อาจารย์ผู้สอน
1 รศ.ดร วัลลภัช สุขสวัสดิ์ / / /
2 ผศ.ดร. พีรธร บุณยรัตพันธุ์ / /
3 ผศ.ดร. ทิวากร แก้วมณี / /
4 ผศ.ดร. นิธิ เนื่องจำนงค์ /
5 ผศ.ดร. วัชรพล พุทธรักษา / / /
6 ผศ.ดร. วิเชียร อินทะสี / / /
7 ผศ.ดร. วีระ หวังสัจจะโชค /
8 ผศ.ดร วุฒิกรณ์ ชูวัฒนานุรักษ์ / /
9 ผศ.ดร. อรไท โสภารัตน์ / /
10 ผศ. ชาญณวุฒ ไชยรักษา /
11 ผศ. วัชรพล ศุภจักรวัฒนา /
12 ดร. จุฑามณี สามัคคีนิชย์ / /
13 ดร. ดาริน คงสัจวิวัฒน์ / /
14 ดร. ปวงชน อุนจะนำ / /
15 ดร. พลดา เดชพลมาตย์ / /
16 ดร. ศิวาภรณ์ ไชยเจริญ / /
17 อาจารย์ สน นิลศรี
pdf-flat
PDF

หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต (มคอ. 2)

View 
pdf-flat
PDF

แผนการเรียนรู้ และผลการเรียนรู้ (มอค.3-5 และ 4-6)

Faculty/College: Faculty of Social Sciences

Academic year: 2563

Semester: 1 or 2

View 

ประเมินความพึงพอใจต่อการบริหารจัดการหลักสูตรโดยนิสิต

รายงานการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานการเรียนรู้ของรายวิชาในหลักสูตร