อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

picProfile-Gwyntorn-olhaud86zee21umfe3slqd7h3lvctylk5rjajz0mbk

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กวินธร เสถียร

โทรศัพท์ : 0 5596 1947

อีเมล : gwyntorns@nu.ac.th

วุฒิการศึกษา

  • PhD. Social Development, Naresuan University, Thailand

  • MS. Natural Resources and Environmental Management, Naresuan University, Thailand

  • B.Ag. Agricultural Management, Sukhothai Thammathirat University, Thailand

  • B.A. Thai, Thaksin University, Thailand

ผลงานวิชาการตามคุณสมบัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

(อยู่ระหว่างดำเนินการ)

picProfile-Supasit-olhavr1n1ma956m2b7btwimwl11t5x3c0m40zmyr5s

ดร. ศุภสิทธิ์ ต๊ะนา

โทรศัพท์ : 0 5596 1945

อีเมล : supasitt@nu.ac.th

วุฒิการศึกษา

  • PhD., MA. Social Development, Naresuan University

  • B.A. Public Administration,  Sukhothai Thammathirat University

  • B.A. Sociology & Anthropology, Mahachulalongkornrajavidyalaya University

ผลงานวิชาการตามคุณสมบัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

(อยู่ระหว่างดำเนินการ)

picProfile-Nopparat-olhauxwn5r6d59se1cqe97zm631fjavnklvz425yio

ดร. นพรัตน์ รัตนประทุม

โทรศัพท์ : 0 5596 2225

อีเมล : nopparatr@nu.ac.th

วุฒิการศึกษา

  • PhD. Sociology, Khon Kaen University

  • M.Ed. Measurement and Evaluation, Khon  Kaen University

  • B.A. Community Development, XX University

ผลงานวิชาการตามคุณสมบัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

(อยู่ระหว่างดำเนินการ)

อาจารย์ประจำภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

  ตำแหน่งทางวิชาการ/ วุฒิการศึกษา ชื่อ - นามสกุล อาจารย์ผู้รับผิดชอบ หลักสูตร อาจารย์ประจำ หลักสูตร อาจารย์ผู้สอน
1 รศ.ดร. ชไมพร กาญจนกิจสกุล / /
2 รศ.ดร. พัชรินทร์ สิรสุนทร / /
3 รศ.ดร. อัจฉริยา ชูวงศ์เลิศ / /
4 ผศ.ดร. กวินธร เสถียร / / /
5 ผศ.ดร. กาญภัสรา​ กษมาจารุพัชร /
6 ผศ.ดร. พิษนุ อภิสมาจารโยธิน / /
7 ผศ.ดร. ฟ้ารุ่ง  มีอุดร / /
8 ผศ.ดร. ฐานิดา บุณวรรโณ / /
9 ผศ.ดร. รัดเกล้า เปรมประสิทธิ์ / /
10 ผศ. อำนวย พิรุณสาร / /
11 ดร. กมเลศ โพธิกนิษฐ / /
12 ดร. บุศรินทร์ เลิศชวลิตกุล - /
13 ดร. ปริญญา สร้อยทอง / /
14 ดร. นพรัตน์ รัตนประทุม / /
15 ดร. เสาวลักณ์ ลิ้มศิริวงศ์ / /
16 ดร. ศุภสิทธิ์ ต๊ะนา / / /
17 อาจารย์ กุลธิดา ศรีวิเชียร
pdf-flat
PDF

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม (มคอ. 2)

View 
pdf-flat
PDF

แผนการเรียนรู้ และผลการเรียนรู้ (มอค.3-4 และ 4-6)

Faculty/College: Faculty of Social Sciences

Academic year: 2563

Semester: 1 or 2

View 

ประเมินความพึงพอใจต่อการบริหารจัดการหลักสูตรโดยนิสิต

รายงานการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานการเรียนรู้ของรายวิชาในหลักสูตร