อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

AJ-napisat-300x300

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นภิสา ไวฑูรเกียรติ

โทรศัพท์ : 0 5596 1901

อีเมล : napisaw@gmail.com

วุฒิการศึกษา

  •  

ผลงานวิชาการตามคุณสมบัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

(อยู่ระหว่างดำเนินการ)

paulc

Dr.paul Chambers

โทรศัพท์ : 0 5596 2224

อีเมล : pwchambers@gmail.com

วุฒิการศึกษา

  •  

ผลงานวิชาการตามคุณสมบัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

(อยู่ระหว่างดำเนินการ)

katsu

Honorary Asst.Ptof.Dr.Katsuyuki Takahashi

โทรศัพท์ : 0 5596 2223

อีเมล : katsuyukit@nu.ac.th

วุฒิการศึกษา

  •  

ผลงานวิชาการตามคุณสมบัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

(อยู่ระหว่างดำเนินการ)

AJ-atit-300x300

ดร.อาทิตย์ พงษ์พานิช

โทรศัพท์ : 0 5596 1905

อีเมล : aixy1982@gmail.com

วุฒิการศึกษา

  •  

ผลงานวิชาการตามคุณสมบัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

(อยู่ระหว่างดำเนินการ)

อาจารย์ประจำสถานประชาคมอาเซียนศึกษา

  ตำแหน่งทางวิชาการ/ วุฒิการศึกษา ชื่อ - นามสกุล อาจารย์ผู้รับผิดชอบ หลักสูตร อาจารย์ประจำหลักสูตร อาจารย์ผู้สอน
1 ผศ.ดร. นภิสา ไวฑูรเกียรติ / / /
2 ดร. ณัฏฐินี ปิยะศิริพนธ์ / /
3 อาจารย์ จุฑาพร สันตยากร
4 Dr. Paul Wesley Chambers / / /
5 Dr. Katsuyuki Takahashi / / /
6 Mr. Jehoiade Ragas Rabaya
pdf-flat
PDF

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอาเซียนศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ) (มคอ. 2)

View 
pdf-flat
PDF

แผนการเรียนรู้ และผลการเรียนรู้ (มอค.3-4)

Faculty/College: Faculty of Social Sciences

Academic year: 2563

Semester: 1 or 2

View 

ประเมินความพึงพอใจต่อการบริหารจัดการหลักสูตรโดยนิสิต

  • ปีการศึกษา 2563 (ไม่มีนิสิต)

รายงานการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานการเรียนรู้ของรายวิชาในหลักสูตร

  • ปีการศึกษา 2563 (ไม่มีนิสิต)