อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

DavisakdP-2019

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทวีศักดิ์ เผือกสม

โทรศัพท์ : 0 5596 1931

อีเมล : davisakd.puaksom@gmail.com

วุฒิการศึกษา

  • Ph.D. (Southeast Asian Studies), National University of Singapore

  • อ.ม. (ประวัติศาสตร์), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  • Post Grad. Dip. (International Relations), Institute of Social Studies, Netherlands

  • ว.บ. (หนังสือพิมพ์), มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ผลงานวิชาการตามคุณสมบัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

(อยู่ระหว่างดำเนินการ)

Montrik-2019

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนตรี กรรพุมมาลย์

โทรศัพท์ : 0 5596 1933

อีเมล : montrinu@hotmail.com

วุฒิการศึกษา

  • Ph.D. (Sociology), Michigan State University

  • M.Sc. (Rural Development and Planning), Asian Institute of Technology (AIT)

  • ร.บ. (การปกครอง), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผลงานวิชาการตามคุณสมบัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

(อยู่ระหว่างดำเนินการ)

S__7102820

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุดมพร ธีระวิริยะกุล

โทรศัพท์ : 0 5596 1939

อีเมล : udomporn74@gmail.com

วุฒิการศึกษา

  • Ph.D. (Thai Studies), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  • ศศ.ม. (ประวัติศาสตร์), มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

  • ศศ.บ. (ประวัติศาสตร์), มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ผลงานวิชาการตามคุณสมบัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

(อยู่ระหว่างดำเนินการ)

อาจารย์ประจำภาควิชาประวัติศาสตร์

  ตำแหน่งทางวิชาการ/ วุฒิการศึกษา ชื่อ - นามสกุล อาจารย์ผู้รับผิดชอบ หลักสูตร อาจารย์ประจำ หลักสูตร อาจารย์ผู้สอน
ผศ.ดร.  ทวีศักดิ์ เผือกสม  / /
ผศ.ดร.  วศิน ปัญญาวุธตระกูล  /
ผศ.ดร.  มนตรี กรรพุมมาลย์ * / /
ผศ.ดร.  อุดมพร ธีระวิริยะกุล  / /
ผศ.  สุพรรณี เกลื่อนกลาด  /
ดร.  ชัยพงษ์ สำเนียง  /
ดร.  ณัฏฐพงษ์ สกุลเลี่ยว  /
อาจารย์  ชนิดา พรหมพยัคฆ์ 
อาจารย์  ดารุณี สมศรี 
10  อาจารย์   ปวีณา บุหร่า 
*จ้างต่อเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ
pdf-flat
PDF

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเอชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา (มคอ. 2)

View 
pdf-flat
PDF

แผนการเรียนรู้ และผลการเรียนรู้ (มอค.3-5 และ 4-6)

View 

Faculty/College: Faculty of Social Sciences

Academic year: 2563

Semester: 1 or 2

ประเมินความพึงพอใจต่อการบริหารจัดการหลักสูตรโดยนิสิต

รายงานการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานการเรียนรู้ของรายวิชาในหลักสูตร