หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา (ปรด.)

หลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาพัฒนาสังคม (ปรด.)

หลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ (ปรด.)

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาอาเซียนศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ)