อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

picProfile-Rudklaw2-oti1pa1kw0e5jol2525ej1chwq7c1uuw9lxaq0u5mo

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. รัดเกล้า เปรมประสิทธิ

โทรศัพท์ : 0 5596 1959

อีเมล : rudklawp@nu.ac.th

วุฒิการศึกษา

 • PhD. Social Development

 • M.Sc. Natural Resources & Environmental Management, Naresuan University

 • B.A. Economic, Chiangmai University

ผลงานวิชาการตามคุณสมบัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

(อยู่ระหว่างดำเนินการ)

picProfile-Phitsanu-olhavjixixzykawzj42tckj7ty2vgc9hbkw55f9wjk

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พิษนุ อภิสมาจารโยธิน

โทรศัพท์ : 0 5596 1957

อีเมล : phitsanua@nu.ac.th

วุฒิการศึกษา

 • PhD. Medical & Health Social Sciences, Mahidol University

 • M.Ed. Development Education, Silapakorn University

 • B.P.H. Public Health Sciences, B.Com.Arts. Communication Arts, Sukhothai Thammathirat University

ผลงานวิชาการตามคุณสมบัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

(อยู่ระหว่างดำเนินการ)

picProfile-Chamaiporn-olhau02gbpw1jb5jiy3trgj0s7o7u75bfyehu3k4qo

รองศาสตราจารย์ ดร. ชไมพร กาญจนกิจสกุล

โทรศัพท์ : 0 5596 1954

อีเมล : chamaipornk@nu.ac.th

วุฒิการศึกษา

 • PhD. Demography, M.A. Population & Social Research, Mahidol University

 • B.A. Sociology & Anthropology, Chulalongkorn University

ผลงานวิชาการตามคุณสมบัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

(อยู่ระหว่างดำเนินการ)

picProfile-Achariya-olhatnujuvfbcdnaiatod1m127cg24st29x6li28zk

รองศาสตราจารย์ ดร. อัจฉริยา ชูวงศ์เลิศ

โทรศัพท์ : 0 5596 1953

อีเมล : achariyach@nu.ac.th

วุฒิการศึกษา

 • PhD. Social Sciences, Chiangmai University

 • M.A.Technology Administration, National Institute of Development Administration

 • LL.B. Law, Ramkhamhaeng University

ผลงานวิชาการตามคุณสมบัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

(อยู่ระหว่างดำเนินการ)

อาจารย์ประจำภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

  ตำแหน่งทางวิชาการ/ วุฒิการศึกษา ชื่อ - นามสกุล อาจารย์ผู้รับผิดชอบ หลักสูตร อาจารย์ประจำ หลักสูตร อาจารย์ผู้สอน
1 รศ.ดร. ชไมพร กาญจนกิจสกุล / / /
2 รศ.ดร. พัชรินทร์ สิรสุนทร / /
3 รศ.ดร. อัจฉริยา ชูวงศ์เลิศ / / /
4 ผศ.ดร. กวินธร เสถียร / /
5 ผศ.ดร. กาญภัสรา​ กษมาจารุพัชร / /
6 ผศ.ดร. พิษนุ อภิสมาจารโยธิน / / /
7 ผศ.ดร. ฟ้ารุ่ง  มีอุดร / /
8 ผศ.ดร. ฐานิดา บุณวรรโณ / /
9 ผศ.ดร. รัดเกล้า เปรมประสิทธิ์ / / /
10 ผศ. อำนวย พิรุณสาร
11 ดร. กมเลศ โพธิกนิษฐ / /
12 ดร. บุศรินทร์ เลิศชวลิตกุล / /
13 ดร. ปริญญา สร้อยทอง / /
14 ดร. นพรัตน์ รัตนประทุม / /
15 ดร. เสาวลักณ์ ลิ้มศิริวงศ์ / /
16 ดร. ศุภสิทธิ์ ต๊ะนา / /
17 อาจารย์ กุลธิดา ศรีวิเชียร
pdf-flat
PDF

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม (มคอ. 2)

View 
pdf-flat
PDF

แผนการเรียนรู้ และผลการเรียนรู้ (มอค.3-5 และ 4-6 )

Faculty/College: Faculty of Social Sciences

Academic year: 2563

Semester: 1 or 2

View 

ประเมินความพึงพอใจต่อการบริหารจัดการหลักสูตร

รายงานการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานการเรียนรู้ของรายวิชาในหลักสูตร