ภาควิชาจิตวิทยา

Department of Psychology

ภาควิชาประวัติศาสตร์

Department of History

ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

Department of Sociology and Anthropology

ภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์

Department of Political Science & Public Administration

สถานประชาคมอาเซียนศึกษา

Center of ASEAN Community Studies

รายชื่อบุคลากรที่อยู่ระหว่างการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ

ที่ ตำแหน่งทางวิชาการ/ วุฒิการศึกษา ชื่อ – นามสกุล ภาควิชา/สถาน ขอกำหนด ตำแหน่ง   ผลการพิจารณา
1 ผศ.ดร. ทวีศักดิ์ เผือกสม ประวัติศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ได้รับการอนุมัติแล้ว
2 ผศ.ดร. วศิน ปัญญาวุธตระกูล ประวัติศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ได้รับการอนุมัติแล้ว
3 รศ.ดร. พัชรินทร์ สิรสุนทร สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ศาสตราจารย์ อยู่ระหว่างการพิจารณา
4 ผศ.ดร. พิษนุ อภิสมาจารโยธิน สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา รองศาสตราจารย์ ได้รับการอนุมัติแล้ว
5 ดร. กมเลศ โพธิกนิษฐ สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
6 อาจารย์ กุลธิดา ศรีวิเชียร สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ได้รับการอนุมัติแล้ว
7 ผศ.ดร. พีรธร บุณยรัตพันธุ์ รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ รองศาสตราจารย์ อยู่ระหว่างการพิจารณา
8 ผศ.ดร. วัชรพล พุทธรักษา รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ได้รับการอนุมัติแล้ว
9 ผศ.ดร. วิเชียร อินทะสี รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ได้รับการอนุมัติแล้ว
10 อาจารย์ สน นิลศรี รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ได้รับการอนุมัติแล้ว
11 ดร. ณัฏฐินี ปิยะศิริพนธ์ สถานประชาคมอาเซียนศึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อยู่ระหว่างการพิจารณา

ระบบการประเมินบุคลากรสายวิชาการ

ผลงานการตีพิมพ์หนังสือ

การวิจัยเชิงปริมาณทางรัฐศาสตร์ พิมพ์ครั้งที่ 3

รศ. ดร.วัลลภัช สุขสวัสดิ์

ขัดขืน

รศ. ดร.พัชรินทร์ สิรสุนทร

ทฤษฎีนโยบายสังคมและการวิพากษ์นโยบาย

ดร.กมเลศ โพธิกนิษฐ

10 เรื่องรู้เขาก่อนเข้าชุมชน

ผศ. ดร.กวินธร เสถียร

เกาหลีในช่วงอลหม่าน ค.ศ. 1864-1953 : การรุกรานจากต่างชาติ การตกเป็นอาณานิคม การแบ่งแยก และสงครามเกาหลี

ผศ. ดร. วิเชียร อินทะสี

ว่าด้วยทฤษฎีรัฐศาสตร์ และรัฐประศาสนศาสตร์ร่วมสมัย และคณะ

ผศ. ดร.วัชรพล พุทธรักษา

การรับรางวัลด้านต่างๆ

ชื่อรางวัล ผู้ได้รับรางวัล
The Toyota Foundation International Grant Award Ceremony 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นภิสา ไวฑูรเกียรติ
รางวัลการวิจัยแห่งชาติประจำปีงบประมาณ 2564 รางวัลผลงานวิจัย ระดับดี (สาขาสังคมวิทยา) รองศาสตราจารย์ ดร.อัจฉริยา ชูวงค์เลิศ
รางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2562   รองศาสตราจารย์ ดร.ชไมพร กาญจนกิจสกุล
รางวัล “นักบริหารดีเด่นแห่งปี” พุทธศักราช 2561 “EXECUTIVE OF THE YEAR 2018” สาขา บริการวิชาการแก่สังคม จากมูลนิธิเพื่อสังคมไทย   รองศาสตราจารย์ ดร.พัชรินทร์ สิรสุนทร