บุคลากรงานบริการการศึกษา

2019-500x500-Aoi

นางปิยะภา พิพัฒน์ศาสตร์

หัวหน้างานบริการการศึกษา

โทรศัพท์ : 055 96 1920

อีเมล : piyapap@nu.ac.th

2019-500x500-ace

นายวันจักร รัตนชื่น

นักวิชาการศึกษา

โทรศัพท์ : 055 96 1921

อีเมล : totoekun@hotmail.com

2019-500x500-nee

นางพรปวีร์ ขุนวิมล

นักวิชาการศึกษา

โทรศัพท์ : 055 96 1920

อีเมล : sansuneek@nu.ac.th

2019-500x500-AoiBoos

นางสาวบุษยพรรณ กองศรี

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

โทรศัพท์ : 055 96 1921

อีเมล : bussayabhandak@nu.ac.th