บุคลากรงานธุรการ

2019-500x500-ying

นางวนมาลินทร์ มหะพันธ์

หัวหน้างานธุรการ

โทรศัพท์ : 055 96 1925

อีเมล : wanamalin_nu@hotmail.com

2019-500x500-tonQA

นางสาวชญานิศ มั่นคง

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

โทรศัพท์ : 055 96 1925

อีเมล : chayanism@nu.ac.th

2019-500x500-phueng

นางเรณุกา หนูสอน

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

โทรศัพท์ : 055 96 1925

อีเมล : resocnu@gmail.com

อีเมล : renukak@nu.ac.th

2019-500x500-porn

นางพรณภัทร เวียงห้า

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

โทรศัพท์ : 055 96 1999

อีเมล : pornnapattraw@nu.ac.th

meaw_500x500

นางสาวมัตติกา โลกคำลือ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

โทรศัพท์ : 055 96 1999

อีเมล : muttikal@nu.ac.th

kritthanets

นายกิตติ์ธเนศ สุริยพรศิริกุล

นักวิชาการศึกษา

โทรศัพท์ : 055 96 1909

อีเมล : kritthanet@gmail.com

2019-500x500-top

นายพิทักษ์พงษ์ เมฆาวรนันท์

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

โทรศัพท์ : 055 96 1923

อีเมล : pitakpongm@nu.ac.th

2019-500x500-geng

นายสุทธิศักดิ์ กิติคุณภิวัฒน์

เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์

โทรศัพท์ : 055 96 1923

อีเมล : sutthisakk@nu.ac.th

2019-500x500-rhuang

นายมณฑล จันทร์สว่าง

นักประชาสัมพันธ์

โทรศัพท์ : 055 96 1916

อีเมล : monthonch@nu.ac.th

2019-500x500-Nuek

นายสมนึก แสงอบ

นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

โทรศัพท์ : 055 96 1917

อีเมล : somnukss@hotmail.com

2019-500x500-noom

นายวีระยุทธ ดอนเขียวไพร

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

โทรศัพท์ : 055 96 1915

อีเมล : v_yut12@hotmail.com

2019-500x500-tonVan

นายณัฐโรจน์ พิษณุนาวิน

พนักงานขับรถ

โทรศัพท์ : 055 96 1915

อีเมล : kitsanapi@nu.ac.th

2019-500x500-Audd

นายชินวัตร อำคา

คนสวน

โทรศัพท์ : 055 96 1917

อีเมล : chinawuta@nu.ac.th