บุคลากรเจ้าหน้าที่ภาควิชา

benz-500x500-300x300

นางสาวจิราภร แสนทวีสุข

เจ้าหน้าที่ประจำภาควิชาจิตวิทยา

โทรศัพท์ : 055 96 19277

อีเมล : benze_haha@hotmail.com

yod-500x500

นายกำพล กิ้กสันเทีย

เจ้าหน้าที่ประจำภาควิชาประวัติศาสตร์

โทรศัพท์ : 055 96 19243

อีเมล : kampholk@nu.ac.th

Napasakorn-2019

นางสาวนภัสกร เหล่าวาณิชวัฒนา

เจ้าหน้าที่ประจำภาควิชาประวัติศาสตร์

โทรศัพท์ : 055 96 19243

อีเมล : klaowhana@gmail.com

pgeng-500x500-oh1bu10kx309zvgp32121hth3idhptbycax72i57nk

นางทัศนีย์ สวัสดิ์พาณิชย์

เจ้าหน้าที่ประจำภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

โทรศัพท์ : 055 96 19244

อีเมล : chaisida@hotmail.com

poy-500x500-oh1bu5prv96plx9vbm26vyms2fqbsaum0y6mgvy8sg

นางสาวสุชาดา เชื้อม่วง

เจ้าหน้าที่ประจำภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

โทรศัพท์ : 055 96 19262

อีเมล : suchada_soc@hotmail.com

pphueng-500x500-300x300

นางสกาวรัตน์ โชติรัตนศักดิ์

เจ้าหน้าที่ประจำภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์

โทรศัพท์ : 055 96 1998

อีเมล : sakowruds@nu.ac.th

torm

นายกิตติศักดิ์ เผ่าพันธ์

เจ้าหน้าที่ประจำภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์

โทรศัพท์ : 055 96 1998

อีเมล : phoapans@hotmail.com

2019-500x500-AoiBoos

นางสาวบุษยพรรณ กองศรี

เจ้าหน้าที่ประจำสถานประชาคมอาเซียนศึกษา

โทรศัพท์ : 055 96 1921

อีเมล : bussayabhandak@nu.ac.th