บุคลากรงานการเงินและพัสดุ

picPerFin-ying

นางปุณิกา ชูศรศิริกุล

รักษาการหัวหน้างานการเงินและพัสดุ

โทรศัพท์ : 055 96 1918

อีเมล : som_ying9@hotmail.com

picPerFin-Dear

นางสาวรัตนา วันบู้

นักวิชาการเงินและบัญชี

โทรศัพท์ : 055 96 1918

อีเมล : rattanaw@nu.ac.th

S__8872086

นางสาวการะเกด บุญตั้ง

นักวิชาการเงินและบัญชี

โทรศัพท์ : 055 96 1918

อีเมล : karakedb@nu.ac.th

pkanun

นางปภดา ยศฉิมพลี

นักวิชาการพัสดุ

โทรศัพท์ : 055 96 1919

อีเมล : paphaday@nu.ac.th

picPerFin-lek

นายพงศกร เบ็ญจขันธ์

นักวิชาการพัสดุ

โทรศัพท์ : 055 96 1919

อีเมล : pongsakornb@nu.ac.th

chol2-500x500

นางสาวโชติกา ลาวิณห์

นักวิชาการพัสดุ

โทรศัพท์ : 055 96 1919

อีเมล : chotikal@nu.ac.th