บุคลากรงานนโยบายและแผน

paw_500x500

นางพชรวรรธน์ นลินรัตนกุล

ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะสังคมศาสตร์
หัวหน้างานนโยบายและแผน

โทรศัพท์ : 055 96 1910

อีเมล : pacharawattn@nu.ac.th

2019-500x500-jeab

นางกมลรัตน์ เฟื่องปรางค์

นักวิชาการศึกษา

โทรศัพท์ : 055 96 1922

อีเมล : kamonratf@nu.ac.th

meiji_500x500

นางสาวจิราพร เพ็งลำ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

โทรศัพท์ : 055 96 1912

อีเมล : jiraporn.meiji@gmail.com

2019-500x500-koa

นางสาวนวนุช โชติจรุง

บุคลากร

โทรศัพท์ : 055 96 1913

อีเมล : nawanuchch@gmail.com