บุคลากรงานวิจัยและบริการวิชาการ

2019-500x500-ple

นางนพมาศ อ่ำอำไพ

รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานวิจัยและบริการวิชาการ

โทรศัพท์ : 055 96 1924

อีเมล : amamphai@hotmail.com

yingASEAN-500x500

นางสาวนันทรักษ์ เพ็งศิริ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

โทรศัพท์ : 055 96 8674

อีเมล : nuntarukp@nu.ac.th

pann-500x500

นางสาวภารดี อาจละสุทธิ์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

โทรศัพท์ : 055 96 1924

อีเมล : pharadeea@nu.ac.th