บุคลากรงานกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์

kij-500x500

นายสิรภัทร เรืองวิริยะพงศ์

รักษาการหัวหน้างานกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์
นักวิชาการศึกษา

โทรศัพท์ : 055 96 1911

อีเมล : kajoo21@hotmail.com

mai-500x500

นายพชร การะเกตุ

นักวิชาการศึกษา

โทรศัพท์ : 055 96 1911

อีเมล : phasharak@gmail.com