คณะกรรมการวิชาการและพัฒนาคุณภาพการศึกษา

รายงานการประชุมคณะกรรมการวิชาการและพัฒนาคุณภาพการศึกษา

คณะกรรมการวิชาการและพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระดับปริญญาตรี

คณะกรรมการวิชาการและพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา

คณะกรรมการดำเนินงานขับเคลื่อนระบบประกันคุณภาพการศึกษาโดยใช้เกณฑ์ EdPEx

  • รายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2564

คณะกรรมการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรโดยใช้เกณฑ์ AUN-QA

  • รายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2564

ปฏิทินการประเมินประกันคุณภาพการศึกษา

ปฎิทินการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ

ปฎิทินการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร

การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานการเรียนรู้คณะสังคมศาสตร์

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานการเรียนรู้ คณะสังคมศาสตร์

แบบฟร์อมรายงานการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานการเรียนรู้ คณะสังคมศาสตร์

กำหนดการส่งรายงานการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานการเรียนรู้ คณะสังคมศาสตร์