นิสิต

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ความพึงพอใจของนายจ้าง/ผู้ใช้บัณฑิตต่อการปฏิบัติงานของบัณฑิต